Beleidsplan

Wensauto project Echt en Wensauto project Susteren

Wensauto project Echt en Susteren

01. Aanleiding
In de nieuwe concessieperiode openbaar vervoer (O.V.) in de Provincie Limburg die loopt van 2016 tot 2030 heeft de Provincie Limburg vooral ingezet op de combinatie van vaste dienstregelingen middels O.V., het Doelgroepenvervoer (DGV) en maatwerkvervoer. De Wensauto is zo’n vorm van maatwerkvervoer.
Er zijn in 2014 een 6-tal pilotprojecten voor de Wensbus / Wensauto gestart waarin het lokaal maatwerkvervoer vraaggerichter georganiseerd werd. Dit gebeurde door middel van de inzet van Mercedes-busjes van maximaal 8 personen waarvan de inzet door bewoners zelf – afhankelijk van de vraag en de behoefte, werd georganiseerd. In 2015 werd de pilot uitgebreid met nog eens vijf projecten, dit keer echter met ander modaliteiten, zoals Dacia Lodgy’s, VW Transporter en eigen personenwagens.
Ook in de gemeente Echt-Susteren werd de behoefte aan een dergelijk project geconstateerd en is op initiatief van enkele kerncontactgroepen en de Gemeente een overleg opgestart om te bezien of ook in deze Gemeente gekomen kon worden tot een Wensbus/Wensauto-project.

02. De Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren
Al snel bleek er voldoende draagvlak en werd besloten een organisatie op te zetten. Een bestuur werd gevormd met vertegenwoordigers van al de 9 kernen. Een stichting werd opgericht, de Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren (LES). Vanuit deze Stichting wordt aan het Wensauto-project verder vorm-gegeven.

03. Financiering
Alvorens de organisatie verder op te kunnen gaan zetten was het van belang ons ervan te overtuigen dat financiering van het hele project in realiteit mogelijk zou zijn.
Bij de Provincie werd een subsidieaanvraag ingediend, en al snel kwam er zicht op de toekenning hiervan mits een en ander op de juiste wijze zou worden onderbouwd.
Ook met de Gemeente Echt-Susteren werd gesproken en kwam de toezegging voor een aanvullende subsidie.
Een begroting, gesplitst in 2 deelbegrotingen voor zowel Echt als Susteren, werd opgezet. De eigen bijdrage van de gebruikers, met daarnaast de subsidies die wij konden verwachten leidden tot een sluitende begroting.
Na ampele overweging werd besloten de noodzakelijke twee Wensauto’s te leasen.
Pas nadat de toekenning van de subsidie door de Provincie ontvangen werd, is overgegaan tot het aangaan van verplichtingen.

04. Organisatie
De feitelijke organisatie: het werven van de vrijwilligers, het inplannen van vrijwilligers en de organisatie van het vervoer is voortvarend opgepakt en al snel konden 50 belangstellenden genoteerd worden.

Er zijn een aantal spelregels afgesproken t.a.v. het gebruik van de Wensauto, het onderhoud, tanken, verzekering en opleiding van de chauffeurs.
Het onderhoud aan het busje wordt gedaan door leverancier van de auto, garage Vaassen in Stein. Indien nodig is een reserve auto beschikbaar.
Tanken gebeurt z.s.m. door de chauffeur die constateert dat de tank half vol is. Tanken vindt plaats m.b.v. een tankpas die bij de Wensauto verstrekt wordt. Deze tankpas wordt beheerd door de coördinator.
Het leasebedrijf draagt zorg voor een WA-Casco verzekering en alle benodigde verzekeringen voor chauffeurs en inzittenden van de Wensauto’s.

T.a.v. de vrijwilligers is bepaald dat zij:
Minimaal 5 jaar in het bezit moeten zijn van een rijbewijs.

  • In het bezit moeten zijn van een recente “Verklaring omtrent gedrag (VOG)”; de kosten hiervan worden door de Stichting vergoed.
  • Een geneeskundige verklaring moeten hebben. Op aanwijzing van de KNMG wordt de keuring niet door reguliere huisartsen verricht maar door een bedrijfs- en of ARBO-arts.
  • Een instructie/ rijtest moeten volgen. Hiertoe is gesproken met en zijn afspraken gemaakt met autorijschool Keybeck. Het gaat dan om het rijden/ sturen, de bediening van de Wensauto en de telefoon. Beoordeling zal door de instructeurs van Keybeck geschieden.

05. Coördinatie
De Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren zorgt ervoor dat de coördinatoren goed bereikbaar zijn. Een telefoonplan is opgesteld en opdracht tot implementatie is gegeven. St. LES stelt alle planners een telefoon ter beschikking en ook een telefoon voor in de Wensauto. Het inbelnummer voor elke Wensauto is goed zichtbaar op de auto.

06. Locatie auto’s voor stalling en tanken
Er is gezocht in beide hoofdkernen naar een geschikte locatie. In Susteren is er akkoord omtrent de mogelijkheid te stallen bij de Brandweerkazerne. In Echt bevindt de parkeerplek zich op een locatie op het bedrijventerrein aan de Loperweg. Tanken kan met een tankpas bij alle tankstations.

07. Ontwerpen rittenplan en digitale formulieren
Het is de bedoeling dat op maandag t/m vrijdag in de ochtenduren – tussen 09.00 uur en 12.00 uur en in de middaguren tussen 14.00 en 17.00 uur gereden zal worden:
Formulieren zijn nog in ontwerpfase.

08. Ritaanname en -registratie
Potentiele reizigers bellen de werkdag voorafgaand aan hun gewenste rit(ten) tussen 09:00 en 12:00 uur het inbelnummer van “hun” Wensauto. Dit gesprek wordt doorgeleid naar de planner van de ochtenddienst die de rit boekt op het ritaannameformulier. Op het formulier worden naam, adres, telefoonnummer, het gewenste doeladres en de ritprijs ervoor genoteerd.
De planner van de middagdienst voegt alle ritten samen op het rittenschema voor de chauffeurs van de volgende dag. Daarbij probeert hij alle ritten zo efficiënt en economisch in te plannen zodat zo min mogelijk lege (mat)ritten gereden worden.

Ook is het in urgente gevallen mogelijk om een rit aan te vragen op de dag zélf. Dit kan ook het geval zijn bij retourritten na afloop van bv. een doktersconsult. De planner van dienst bekijkt of dit in het “lopende schema” past en neemt als dit inderdaad mogelijk is, direct contact op met de betreffende chauffeur. Bij de reserveringen voor de Wensauto op aanvraag geldt de regel: wie het eerst komt (reserveert) het eerst maalt.

09. Beschrijving doelgebied
Ten behoeve van de Provincie is een uitgebreide beschrijving gegeven van doelgebieden (gehele gemeente Echt-Susteren met 2 kernen zijnde Echt voor één auto en Susteren voor de andere auto, incl. puntbestemmingen, etc.

10. Vrijwilligers werven
(40 chauffeurs etc.). Ook hier is achtervang noodzakelijk.
Het werven van vrijwilligers gebeurt door de Stichting LES, door alle bestuursleden en hun achterban.
Na de eerste aanzet is er een informatieavond georganiseerd waarbij ong. 50 belangstellenden verwelkomd werden en uitleg werd gegeven over het project.
Geconstateerd mocht worden dat er voldoende draagvlak is en naar verwachting voldoende mogelijkheid om het vereiste aantal vrijwilligers betrokken te kunnen krijgen.
Verdere mogelijkheden worden vanaf september ingezet, zoals informatieavonden, publicaties etc..

11. Opstellen dienstenschema
De lijsten voor planners en chauffeurs worden op 3-maandelijkse basis samengesteld door de coördinator en worden digitaal gestuurd naar iedere vrijwilliger minimaal 2 weken voor de datum waarop het betreffende rooster ingaat. Het is de bedoeling dat deze lijst ook in elke chauffeurstas zit en in de Wensauto aanwezig is. Ook zal deze lijst voorzien worden van telefoonnummers van alle chauffeurs. Deze staan ook in de telefoon die in de auto aanwezig is. Indien een chauffeur verhinderd is, zoekt hij zelf naar een vervanger en stelt de coördinator/planner daarvan z.s.m. in kennis.

12. Contactadressenlijst
De coördinator zorgt ervoor dat alle belangrijke telefoonnummers in de Wensauto aanwezig zijn, in elke chauffeurstas aanwezig zijn en ook in de telefoon staan die in de bus aanwezig is. Daarnaast is het van wezenlijk belang dat er een calamiteitenprotocol in de auto aanwezig is voor het geval dat er zich problemen, van welke aard dan ook, voordoen.

13. Rittenstaat
Elke chauffeur vult het rittenschema in met tijden, aantal mensen, in – en uitstappers, doelbestemming, kilometers, tankgegevens etc. in en levert die na afloop in bij de coördinator.

14. Verantwoordingsstaat
Eens per maand verzorgt de coördinator een maanoverzicht hetgeen inzicht verschaft in de aantallen, ritten, kilometers, vrijwilligers die werden ingezet etc., Dit overzicht wordt ook gebruikt voor de verantwoording in het kader van de provinciale subsidieregeling. Deze worden ook voorzien van eventuele opmerkingen, verbeterpunten en nieuwe inzichten.

15. Klachtenregistratie
In de auto zijn altijd klachtenregistratieformulieren aanwezig en ook via de website is een klachtenregistratieformulier te downloaden. De klachten worden doorgeleid naar de coördinator die daar adequaat op reageert. Er wordt door hem/haar gezocht naar een passende oplossing/compensatie en indien dat niet mogelijk blijkt, wordt er contact gezocht met het DB voor opvolging.

16. Presentatie ervaringen
Ervaringen en resultaten zullen om de 2 maanden gedeeld worden a.h.v. een presentatie door de coördinator.
Ervaringen die verzameld worden door de coördinator, worden besproken op periodieke bijeenkomsten met de planners, chauffeurs en het bestuur..

Visie 2017-2020

In de akte van oprichting is het doel van de stichting vrij breed omschreven, en wordt navolgend onder punt 1 en 2 ook weergegeven.

In de jaren 2017-2020 is de visie en het beleid om ons te beperken tot het realiseren van en het in stand houden van het Wensauto-project.
Het laten rijden van één Wensauto Echt en één Wensauto Susteren op een goede en verantwoorde wijze.
Voor onze geheel uit vrijwilligers bestaande organisatie is het verder uitbreiden met andere projecten de eerste jaren zeker niet aan de orde.

Vanuit de akte van oprichting:
1. De Stichting heeft ten doel de leefbaarheid, het woongenot en het welzijn van de inwoners van de gehele gemeente tenminste te behouden dan wel te verbeteren:
a. daarbij overwegende dat het wenselijk is om – gelet op zowel de gemeenschappelijke belangen van inwoners als ook verenigingen en stichtingen in de gemeente in stand te houden een overlegplatform ter bevordering van de communicatie tussen de kernvertegenwoordigers van de (thans negen) kernen onderling in de ruimste zin enerzijds en het gemeentebestuur anderzijds;
b. door bij te dragen aan de mogelijkheden voor elke inwoner om zolang als mogelijk zelfstandig en in de eigen kern te kunnen blijven wonen;
c. door het nastreven van het behoud van, dan wel aantrekken van voorzieningen op de negen kernen van de gemeente om daarmee de leefbaarheid en het woongenot van deze kernen te behouden;
d. door tenminste te trachten om alle voorzieningen voor eenieder bereikbaar te houden om daarmee iedereen in de gelegenheid te stellen zolang mogelijk zelfstandig te functioneren, deel te nemen aan sociaal-maatschappelijk verkeer en sociaal isolement te vermijden;
e. middels het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn;
f. en door het wekken van belangstelling bij de eigen bevolking voor de belangen van de individuele kernen als ook de gemeente in zijn geheel.

2. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
a. het uitoefenen van een overleg- en adviesfunctie ten aanzien van de gemeente, met als doel om tijdig geïnformeerd te worden door de gemeente en om daadwerkelijk in een vroeg stadium betrokken te worden bij de beleidsvoorbereiding van de gemeente in alle zaken welke direct of indirect te maken hebben met de kern of de inwoners van de gemeente;
b. het in al dan niet formele vorm samen werken met andere rechtspersonen en/of organisaties en/of natuurlijke personen die aan de realisering van de doelstelling van de Stichting kunnen bijdragen;
c. frequent contacten te onderhouden met het verenigingsleven;
d. door desgevraagd advies te verlenen en bestaande en/ of nieuwe initiatieven van inwoners te ondersteunen en te begeleiden;
e. door informatieverstrekking over lopende zaken naar haar achterban;
f. door duurzaam overleg met haar achterban;
g. aan de activiteiten van de Stichting en de resultaten daarvan, voor zover mogelijk en wenselijk, via de pers en media bekendheid te geven;
h. door het organiseren van middelen die de bereikbaarheid van voorzieningen mogelijk maken, zoals lokaal maatwerkvervoer in het kader van het nabuurschap;
i. alle andere wettige middelen die het doel kunnen bevorderen.

Illikhoven, 30 augustus 2017, J.J. den Hollander.
Stichting Leefbaarheid Echt-Susteren 2017-2020