Privacyverklaring

Privacyverklaring stichting Leefbaarheid Echt-Susteren (LES)

De stichting Leefbaarheid Echt-Susteren (LES), hierna te noemen stichting LES, verwerkt persoonsgegevens/beeldmateriaal voor de uitvoering van haar taken en om de bestuursleden, vrijwilligers en cliënten van dienst te kunnen zijn. In deze privacyverklaring lees je hoe de Stichting LES de privacy in acht neemt.

Privacy

Privacy is een mensenrecht dat is vastgelegd in onze Grondwet. In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat hoe we in Europa de bescherming van persoonsgegevens/beeldmateriaal moeten waarborgen.

Gebruik persoonsgegevens

Wanneer de Stichting LES activiteiten voor dan wel communicatie naar haar bestuursleden, vrijwilligers en cliënten uitvoert, maakt zij gebruik van de, door de bestuursleden, vrijwilligers en cliënten aangedragen, persoonlijke gegevens.

Dit aandragen heeft plaatsgevonden tijdens de inschrijving van een bestuurslid bij de Kamer van Koophandel dan wel van een persoon bij aanmelding als vrijwilliger-chauffeur, -planner of -coördinator bij onze stichting middels het inschrijfformulier. Wanneer cliënten zich aanmelden als reizigers op de Wensauto’s van de stichting LES worden zij geacht hun persoonsgegevens aan de planner beschikbaar te stellen om reizen met de Wensauto’s mogelijk te maken. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantenbestand van de stichting middels de plannings-software, die door AdSysCo is ingericht conform de eisen van de AVG van 25 mei 2018.

De bestuursleden, vrijwilligers en cliënten kunnen erop vertrouwen dat stichting LES daar zorgvuldig mee omgaat. Het bestuur werkt volgens de regels uit privacywetgeving en haar privacy-beleid. Dat betekent onder andere dat de toegang tot persoonsgegevens alleen verstrekt wordt aan bestuursleden en vrijwilligers die daartoe bevoegd zijn om hun activiteit(en) uit te kunnen voeren en daartoe een geheimhoudingsverklaring hebben ondertekend. Maar ook dat we niet meer gegevens verwerken dan absoluut noodzakelijk is en dat gegevens van bestuursleden, vrijwilligers en cliënten niet langer worden bewaard dan nodig.

Beeldmateriaal

Tijdens de uitvoering van activiteiten door de stichting LES, zoals bv. open dagen en wervingscampagnes, worden af en toe beeldopnamen gemaakt van de vrijwilligers. Deze beelden worden na het toesturen door de webmaster van de stichting LES-website op de website geplaatst. Het materiaal wordt slechts opgeslagen als beeldverslag van ondernomen activiteiten vanuit “historisch” perspectief en soms aangewend bij artikelen en voor promotiedoeleinden.

Toestemming

In de meeste gevallen worden persoonsgegevens door stichting LES slechts aangewend bij de uitvoering van een activiteit, inclusief de communicatie naar de bestuursleden, vrijwilligers en cliënten. Bij zowel de inschrijving als bestuurslid van dan wel vrijwilliger bij onze stichting als ook bij wijziging van de persoonsgegevens gedurende het lidmaatschap van onze stichting worden deze persoonsgegevens door de bestuursleden en vrijwilligers zelf naar het bestuur van de Stichting LES gecommuniceerd, waarmee impliciet toestemming wordt verondersteld. Reizigers (cliënten) op de Wensauto’s stellen hun persoonsgegevens bij de aanvraag van een of meerdere ritten vrijwillig ter beschikking om de ritafhandeling mogelijk te maken.

Hoewel bij de verstrekking van de persoonsgegevens bij de aanmelding c.q. wijziging van de gegevens expliciete toestemming wordt verondersteld, wordt, vanaf de ingang van de nieuwe privacywetgeving per 25 mei 2018, elke vrijwilliger nogmaals expliciet naar toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens gevraagd. Daarbij wordt tevens gevraagd naar toestemming voor het gebruik van foto’s, video’s en films die gemaakt zijn voor artikelen dan wel tijdens promotionele activiteiten van de stichting LES.

Rechten van de bestuursleden, vrijwilligers en cliënten

Volgens de wet (AVG) heeft elk bestuurslid, elke vrijwilliger en cliënt een aantal rechten ten opzichte van de Stichting LES. Elke voornoemde persoon:

  • heeft recht op inzage van de gegevens / het beeldmateriaal die bij de Stichting LES bekend zijn. Via contact (secretaris@st-les.nl)  kun je als ingeschreven persoon een verzoek daartoe indienen. De Stichting LES behandelt dit verzoek binnen 4 weken;
  • heeft recht op informatie over de wijze waarop haar/zijn gegevens/beeldmateriaal worden verwerkt;
  • heeft recht op correctie, aanvulling of afscherming van haar/zijn gegevens/beeldmateriaal;
  • heeft het recht de Stichting LES te verzoeken haar/zijn gegevens te verwijderen indien zij geen legitieme reden heeft deze gegevens langer te beheren dan wel te verwerken. Dit impliceert gelijktijdig beëindiging van het (vrijwilligers)lidmaatschap van de stichting en bij een bestuurslid uitschrijving uit het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel omdat daardoor een onwerkbare werksituatie ontstaat. Bij cliënten impliceert dit dat zij uit het klantenbestand worden verwijderd en daarmee geen onderdeel meer uitmaken van de clientèle;
  • mag bezwaar maken tegen het gebruik van haar/zijn persoonsgegevens. Dit impliceert gelijktijdig beëindiging van het (vrijwilligers)lidmaatschap van de stichting en bij een bestuurslid uitschrijving uit het stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel omdat daardoor een onwerkbare werksituatie ontstaat. Bij cliënten impliceert dit dat zij uit het klantenbestand worden verwijderd en daarmee geen onderdeel meer uitmaken van de clientèle;
  • heeft het recht een klacht in te dienen indien zij/hij ontevreden is over de manier waarop haar/zijn persoonsgegevens/beeldmateriaal aangewend worden. Zij/hij kan zich hiervoor wenden tot de Stichting LES via contact (secretaris@st-les.nl) of tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging

De Stichting LES neemt de bescherming van ledengegevens/beeldmateriaal serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Bestaat de indruk dat de ledengegevens/beeldmateriaal niet goed beveiligd zijn, dat zij onterecht persoonsgegevens/beeldmateriaal heeft gebruikt of bestaan er aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met de secretaris van de Stichting LES via 06 5051 1326 of e-mail secretaris@st-les.nl.

Aanvullende informatie

Neem met vragen over het gebruik van ledengegevens/beeldmateriaal door de Stichting LES contact op met de secretaris van de Stichting LES via nummer 06 5051 1326 of via secretaris@st-les.nl.
De Stichting LES heeft een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangewezen, Sjaak den Hollander, bereikbaar via nummer 046 481 0205 of via e-mail voorzitter@st-les.nl
Voor meer informatie over privacy kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Stichting LES, mei 2018